Dokumenty

Regulaminu zdalnego nauczania >>>

Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie epidemii >>>
Aktualizacja do Regulaminu organizacji pracy szkoły – epidemia >>>
zał. 1 – Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego >>>
zał. 2 – Upoważnienie >>>
zał. 3 – Zestaw instrukcji obrazkowo–instruktażowych >>>
zał. 4 – Harmonogram monitorowania prac porządkowych w przedszkolu i szkole podstawowej >>>

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w  roku szkolnym 2020/2021 >>>

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa na czas pandemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  >>>

 • zał. 1 – Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych  i dzieci >>>
 • zał. 2a – Oświadczenie i zgoda rodzica – szkoła podstawowa >>>
 • zał. 2b – Oświadczenie i zgoda rodzica – przedszkole i zerówka>>>
 • zał. 3 – Procedura w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 >>>
 • zał. 4 – Procedura komunikowania się na czas pandemii >>>
 • zał. 5 – Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole w czasie konsultacji >>>
 • zał. 6 – Zasady korzystania z biblioteki szkolnej >>>
 • zał. 7 – Procedura BHP w trakcie pandemii dla pracowników >>>
 • Procedura dezynfekcji sal i łazienek >>>
 • Procedura wydawania posiłków >>>
 • Instrukcja zdejmowania maseczki >>>
 • Instrukcja zakładania i ściągania rękawic >>>
 • Instrukcja dezynfekcji rąk >>>
 • Informacja o numerach telefonów >>>

Statut Zespołu Szkół Nr 3 >>>

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki >>>

Statut Przedszkola Publicznego >>>

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 >>>

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 >>>

Innowacje pedagogiczne 2019/2020 >>>

Regulamin półkolonii >>>

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej  >>>

Regulamin dotyczący funkcjonowania monitoringu wizyjnego >>>

2016/2017 Raport z ewaluacji Gimnazjum „Kształtowanie i respektowanie norm społecznych”>>>

2016/2017 Raport z ewaluacji Szkoły Pod. „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”  >>>

2016/2017 Raport z ewaluacji Przedszkola „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”  >>>

2015/2016 Raport z ewaluacji „Rodzice są partnerami szkoły” >>>

2015/2016 Raport z ewaluacji „Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”>>>

© Created by Jocker™