Uczeń

Absolwent naszego Przedszkola jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty. To dziecko aktywne, samodzielne i twórcze. Zna zasady kultury, norm współżycia społecznego i zachowania, ma pozytywny obraz własnego „ja”. Nasz absolwent umie wyrażać i kontrolować swoje emocje i radzić sobie w trudnych sytuacjach, stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną. To dziecko, które ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ochronie. Potrafi odróżnić dobro od zła, jest tolerancyjne, chętnie współpracuje z innymi, ma poczucie przynależności do Polski i Europy.

przedszkole

Absolwent naszej Szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i jest świadomy jej granic (np. nałogi, agresja, krzywdzenie drugiego człowieka, postawy aspołeczne). Skutecznie komunikuje się oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, odpowiedzialnie wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Potrafi patrzeć na świat z różnych punktów widzenia i stara się rozumieć ludzi myślących odmiennie. Racjonalnie broni własnego stanowiska, nie naruszając godności adwersarza. Charakteryzuje się kulturą osobistą i okazuje szacunek każdemu człowiekowi. Umie pracować w zespole, nie zatracając poczucia własnej indywidualności. Doskonali umiejętność posługiwania się obcymi językami, ale nie zapomina o ćwiczeniu umiejętności sprawnego i poprawnego władania językiem ojczystym.

uczen

© Created by Jocker™