Wydarzenia

Informacje dotyczące kształcenia na odległość

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane:
z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela:
np.: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalne-lekcje
przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (dziennik elektroniczny, aplikacje na telefon),
przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi (dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas I-III w szkole podstawowej).

2. W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia przekazuję Państwu formy i terminy konsultacji:
konsultacje mogą odbywać się telefonicznie, na wskazany przez nauczyciela numer telefonu, poprzez dziennik elektroniczny lub media społecznościowe,
możecie Państwo oraz Uczniowie zwracać się do nauczycieli w formach wskazanych wyżej, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Nauczyciele będą monitorować postępy uczniów oraz weryfikować wiedzę poprzez różne formy podsumowywania zdobytych umiejętności:
a. projekty,
b. prezentacje,
c. opracowania,
d. karty pracy,
e. wypracowania
f. itp.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Urszula Wilczyńska

  • Jak zorganizować naukę dzieci w domu  >>>>
  • Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci  >>>>
  • Posted on Marzec 24, 2020 - 5:32 pm
  • By admin
  • Posted in


© Created by Jocker™