Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM OBOWIĄZKOWYCH ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

15 WRZEŚNIA  2020 ROKU – zebranie organizacyjne – zapoznanie rodziców z planem pracy szkoły, planem wychowawczo-profilaktycznym, regulaminami oraz szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego (wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymywania przez ucznia poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, kryteria oceny zachowania).

9 LISTOPADA 2020 ROKU – zebranie informacyjne – zapoznanie rodziców z postępami w nauce ich dzieci, przekazanie rodzicom informacji o egzaminie ósmoklasisty (rodzice uczniów kl. 8 SP), sprawy bieżące.

25  STYCZNIA  2021 ROKU – podsumowanie pracy szkoły za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021.Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej.Przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.

22 MARCA 2021 ROKU – zebranie informacyjne, przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Wszystkie zebrania poza pierwszym planowane są w formie zdalnej.

© Created by Jocker™