Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM OBOWIĄZKOWYCH ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

16 WRZEŚNIA  2019 ROKU – zebranie organizacyjne – zapoznanie rodziców z planem pracy szkoły, planem wychowawczo-profilaktycznym, regulaminami oraz szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego (wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymywania przez ucznia poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, kryteria oceny zachowania).

14 LISTOPADA 2019 ROKU – zebranie informacyjne – zapoznanie rodziców z postępami w nauce ich dzieci, przekazanie rodzicom informacji o egzaminie ósmoklasisty (rodzice uczniów kl. 8 SP), sprawy bieżące. Spotkanie z przedstawicielami MOPS-u odnośnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkanie z p. psycholog w Przedszkolu nt. wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci.

23  STYCZNIA  2020 ROKU – podsumowanie pracy szkoły za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020.Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej.Przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów. Spotkanie z przedstawicielem Policji (wydział ds. nieletnich) w sprawie szkodliwości używania substancji psychoaktywnych.

26 MARCA 2020 ROKU – zebranie informacyjne, przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów. Spotkanie dla rodziców i uczniów klas 8 SP z przedstawicielami szkół średnich.

© Created by Jocker™